Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань економічної політики

d173_1Народний депутат України Денисенко Анатолій Петрови зареєстрував у Верховній Раді проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань економічної політики».

 

 

 

Проект
вноситься народним депутатом України
Денисенком А.П.

Закон УкраЇни
Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань економічної політики
 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Статтю 13 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377 із наступними змінами) доповнити частиною десятою такого змісту:
“Експортні операції з лісо- та пиломатеріалами, а також деревиною паливною, здійснюються відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Законом України “Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів”.

2. У Законі України “Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів” (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 2—3, ст. 34 із наступними змінами):

1) доповнити преамбулу словами “а також деревини паливної”;

2) у статті 1:
в абзаці третьому слова і цифри “згідно з кодом 4403 групи 44 розділу розділу ІХ Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності” замінити словами і цифрами “що класифікуються у товарній позиції 4403 товарної групи 44 згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД)”;
в абзаці четвертому слова і цифри і цифри “( розділ ІХ, група 44, код 4407 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності)” замінити словами і цифрами “що класифікуються у товарних позиціях 4406, 4407, 4408 товарної групи 44 згідно з УКТ ЗЕД”;
після абзацу четвертого доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
“деревина паливна – деревина паливна у вигляді колод, полін, сучків, хмизу, гілок тощо, що класифікуються у товарній підпозиції 4401 10 00 00 товарної позиції 4401 товарної групи 44 згідно з УКТ ЗЕД;”.
У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;

3) статтю 21 виключити;

4) у статті 3:
в абзацах першому, шостому та сьомому слова та цифри “статтями 2 та 21” замінити словом та цифрою “статтею 2”;

5) прикінцеві положення доповнити пунктом 11 такого змісту:
“11. Установити, що на період до 1 січня 2020 року зовнішньоекономічні контракти (договори) на експорт лісоматеріалів необроблених та/або деревини паливної підлягають державній реєстрації.

Підтвердженням реєстрації зовнішньоекономічного контракту (договору) на експорт лісоматеріалів необроблених та/або деревини паливної є картка реєстрації-обліку зовнішньоекономічного контракту (договору), що видається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку.

Суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності України для реєстрації зовнішньоекономічного контракту (договору) на експорт лісоматеріалів необроблених та/або деревини паливної подає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері економічного розвитку, заяву про видачу картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного контракту (договору) до якої додаються:

інформаційна картка зовнішньоекономічного контракту (договору) згідно з формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері економічного розвитку;
копія зовнішньоекономічного контракту (договору) разом з додатками, специфікаціями, додатковими угодами та іншими документами, що є невід’ємними частинами контракту (договору), засвідчена в установленому законодавством порядку;
довідка про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері економічного розвитку, протягом десяти робочих днів з дня одержання заяви та документів, що додаються до неї:
проводить аналіз поданих суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності України документів та перевіряє повноту та достовірність відомостей;
приймає рішення про видачу картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного контракту (договору), яка надається суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності України, або про відмову у її видачі.

Строк дії картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного контракту (договору) становить дванадцять місяців з дати реєстрації зовнішньоекономічного контракту (договору).

Підставами для відмови у видачі картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного контракту (договору) є:
подання суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності України неповного пакета документів, необхідного для видачі картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного контракту (договору);
виявлення в документах, поданих суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності України, недостовірних відомостей;
виявлення невідповідності умов зовнішньоекономічного контракту (договору) законодавству у сфері зовнішньоекономічної діяльності;
невідповідність відомостей інформаційної картки зовнішньоекономічного контракту (договору) відомостям, зазначеним у зовнішньоекономічному контракті (договорі);
застосування до суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності України або до його іноземного контрагента спеціальних санкцій згідно із статтею 37 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” або санкцій, згідно із Законом України “Про санкції”, що діють на час подання заяви про видачу картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного контракту (договору);
наявність заборони з боку іноземних держав на ввезення на їх митну територію лісоматеріалів необроблених та/або деревини паливної походженням з України на час подання заяви про видачу картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного контракту (договору).

У разі відмови у видачі картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного контракту (договору) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері економічного розвитку, надсилає суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності України письмове повідомлення про відмову із зазначенням підстав для такої відмови у строк, встановлений для видачі картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного контракту (договору).

Переоформлення та видача дубліката картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного контракту (договору) здійснюється згідно з підставами, визначеними Законом України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері економічного розвитку, протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про переоформлення картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного контракту (договору) та оригіналу картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного контракту (договору), що додається до заяви, видає суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності України переоформлену нову картку реєстрації-обліку зовнішньоекономічного контракту (договору) з урахуванням змін, зазначених у заяві про її переоформлення.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері економічного розвитку, протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про видачу дубліката картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного контракту (договору) видає суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності України дублікат картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного контракту (договору) замість втраченої або пошкодженої.

Підставами для анулювання картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного контракту (договору) або її дубліката є:
звернення суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності України з відповідною заявою;
виявлення недостовірності відомостей у документах, поданих суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності України для видачі картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного контракту (договору);
припинення суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності України (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація).
Видача, переоформлення та видача дубліката картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного контракту (договору), та її анулювання здійснюються на безоплатній основі.

Форма картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного контракту (договору) та порядок її заповнення встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері економічного розвитку.

Зовнішньоекономічні контракти (договори) на експорт лісоматеріалів необроблених та/або деревини паливної підлягають державній реєстрації центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Митне оформлення експорту лісоматеріалів необроблених та/або деревини паливної здійснюється за умови подання експортером разом з іншими необхідними документами картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного контракту (договору)”.

3. Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затверджений Законом України “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності” (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 47, ст. 532 із наступними змінами), доповнити пунктом 135¹ такого змісту:
135¹.
Картка реєстрації-обліку зовнішньоекономічного контракту (договору)
Закон України “Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів”

ІІ. Прикінцеві положення.
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Тимчасово, до 1 січня 2020 року, встановити ставку вивізного (експортного) мита:
на лісоматеріали необроблені (код 4403 УКТ ЗЕД) у розмірі
15 відсотків їх митної вартості, але не менше 5 євро за 1 м³;
на деревину паливну (код 4401 10 00 00 УКТ ЗЕД), деревну тріску або стружку (коди 4401 21 00 00 та 4401 22 00 00 УКТ ЗЕД) у розмірі
15 відсотків їх митної вартості, але не менше 3 євро за 1 м³.
Вивізне (експортне) мито справляється незалежно від країни призначення та укладених Україною угод про вільну торгівлю,
що ратифіковані Верховною Радою України, якщо інше не передбачено такими угодами.

3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
забезпечити в межах своїх повноважень прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова
Верховної Ради України А.ПАРУБІЙ 

Джерело: Верховна Рада України

Залишилися питання? Дзвоніть нам за телефоном (096) 525-57-21 або відправте своє повідомлення по електронній пошті chernigivderevprom@gmail.com