ЗАПРОШУЄМО ДО ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ ПОЛОЖЕННЯ ПРО АУКЦІОННИЙ КОМІТЕТ

Запрошуємо прийняти участь в обговоренні ПОЛОЖЕННЯ про аукціонний комітет Чернігівської обласної товарної агропромислової біржі.

Зауваження та пропозиції до проекту просимо надсилати на нашу адресу: вул. Горького, 23, оф. 204, м. Чернігів, інд. 14000 або на електронну пошту: chernigivderevprom@gmail.com

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Аукціонним комітетом з

організації та проведення

аукціонних торгів з продажу

необробленої деревини

ПОЛОЖЕННЯ
про аукціонний комітет з організації та проведення аукціонних торгів

з продажу необробленої деревини

 1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає загальні організаційні та процедурні засади діяльності аукціонного комітету з організації та проведення аукціонних торгів з продажу необробленої деревини (надалі Комітету), а також права та обов’язки його членів.

1.2. Метою створення Комітету є організація та проведення аукціонів з реалізації необробленої деревини.

1.3. Аукціон проводиться відповідно до вимог законодавства України та нормативно-правових актів, які регулюють порядок реалізації необробленої деревини.

1.4. Засідання Комітету проводяться в день торгів, а також в інший час — за вимогою одного з членів аукціонного комітету.

1.5. У своїй роботі Комітет керується Законами України та нормативно-правовими актами, які регулюють порядок реалізації необробленої деревини та Регламентом “Про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини”.

II. Порядок створення та організація діяльності Комітету

2.1. Комітет створюється у складі не більше семи осіб.

2.2. До складу Комітету входять представники постійних лісокористувачів, громадських організацій або об’єднань, які представляють інтереси переробників деревини, два представники товарної біржі – організатора аукціону. Секретарем аукціонного комітету є працівник товарної біржі.

2.3. Голова аукціонного комітету обирається на першому засіданні аукціонного комітету шляхом голосування.

2.4. Порядок денний доводяться до членів Комітету не пізніше ніж за два дні до засідання.

2.5. Засідання Комітету вважається правочинним у разі присутності на ньому не менше двох третин його складу.

2.6. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях Комітету, приймаються простою більшістю голосів шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів голос голови Комітету або призначеного головуючим на засіданні є вирішальним.

2.7. Рішення Комітету оформляється протоколом, який підписується Головою та усіма членами Комітету, присутніми на засіданні Комітету.

2.8. У разі відмови члена Комітету підписати протокол про це зазначається у протоколі із зазначенням причин відмови.

III. Функції Комітету

3.1. Рішення Аукціонного комітету, оформлені протоколом, є обов’язковими для виконання всіма учасниками аукціонних торгів з продажу необробленої деревини.

3.2. Комітет організовує роботу з проведення аукціонів з продажу необробленої деревини. У процесі своєї роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:

 • здійснює загальне керівництво та спостереження за дотриманням учасниками Регламенту з організації та проведення аукціонних торгів з продажу необробленої деревини, який розробляє Біржа та затверджує Аукціонний комітет;

 • на підставі прийнятих Біржею заявок від суб’єктів підприємницької діяльності або фізичних осіб, які бажають взяти участь в торгах, та інформації щодо сплати ними гарантійних внесків, надає заявникам статус учасників аукціонних торгів, про що складається протокол;

 • проводить засідання до початку аукціонних торгів та після їх закінчення. Після закінчення торгів складається підсумковий протокол продажу лотів на аукціонних торгах, на підставі якого Біржа готує та видає свідоцтва переможців аукціонних торгів.

 • надає рекомендації щодо визначення розміру кроку аукціону та їх максимальної кількості;

 • розгляд заявок;

 • проведення аукціонів;

 • затвердження підсумкового протоколу;

 • інші функції, передбачені Положенням.


IV. Права та обов’язки членів Комітету

4.1. Члени Комітету мають право:

 • виносити питання на розгляд Комітету;

 • за наявності підстав, що передбачені умовами аукціону або законодавством України, відхиляти заявки учасників;

 • ознайомлюватися з усіма матеріалами щодо проведення аукціону;

 • одержувати від постійних лісокористувачів інформацію, необхідну для проведення аукціону;

 • за наявності підстав визнавати аукціон таким, що не відбувся.

4.2. Члени Комітету зобов’язані:

 • брати участь у засіданні Комітету особисто;

 • проводити аукціони відповідно до вимог чинного законодавства;

 • забезпечувати рівні умови для всіх учасників аукціону, що беруть у ньому участь, об’єктивний та неупереджений відбір переможця;

 • забезпечувати безперешкодний допуск уповноважених представників учасників до участі в аукціоні.

 • здійснювати свої повноваження відповідно до Регламенту про організацію та проведення аукціонних торгів з продажу ресурсу необробленої деревини.

4.3. Голова Комітету:

 • приймає рішення щодо проведення засідань Комітету;

 • визначає дату та місце проведення засідань Комітету;

 • організовує роботу Комітету;

 • веде засідання Комітету;

 • пропонує порядок денний засідання Комітету;

 • призначає секретаря Комітету;

 • здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

4.4. Секретар забезпечує оформлення протоколів засідань Комітету, оперативне інформування його членів стосовно організаційних питань його діяльності, за дорученням голови Комітету виконує іншу організаційну роботу, а також забезпечує передачу відповідно до вимог законодавства документів щодо аукціонів з продажу необробленої деревини, здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

4.5. За відсутності секретаря Комітету його обов’язки виконує член Комітету, визначений головою Комітету.

4.6. Члени Комітету несуть персональну відповідальність за прийняті ними рішення відповідно до чинного законодавства та їх виконання.

4.7. Голова та секретар Комітету забезпечують достовірність інформації, що оприлюднюються в друкованих виданнях та на офіційному веб-сайті біржі.

Залишилися питання? Дзвоніть нам за телефоном (096) 525-57-21 або відправте своє повідомлення по електронній пошті chernigivderevprom@gmail.com